Vedtægter

§ 1. Laugets navn er Aarhus Blótlaug og lauget er tilknyttet Forn Siðr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark.

§ 2. Laugets formål er:

1. At fungere som lokalt kontaktpunkt for tilhængere af den gamle skik.

2. At varetage den gamle nordiske gudedyrkelse samt at forestå blót og andre ritualer.

3. At udbrede kendskabet til og forståelsen for vor gamle nordiske kulturarv, såvel gennem Eddadigte og andet kildemateriale som gennem nyere udtryksformer.

4. At minimum afholde 4 årlige blót.

5. At arbejde målrettet hen imod erhvervelsen af / brugsret til jord til oprettelse af bl.a. gudehov.

§ 3. Vort trosgrundlag er asatroen, dvs. troen på Aser, Vaner, Alfer, Vætter/naturånder, Fylgjer/Vardyr, Forfædre og Sol og Måne samt visse Jætter, under ét kaldet Magterne (regin). Påkaldelsen af disse magter kan ske ved blót, sejd, galder samt runemagi. Af hellige skrifter anerkender vi digtene i den ældre Edda. Herudover har lauget ingen autoritet i dogmatiske spørgsmål.

§ 4. Aarhus Blótlaug er upolitisk og ikke-missionerende.

§ 5. Om riter og sæder:

1. Racistiske holdninger og virksomhed, voldelig adfærd, kønsdiskrimination, skænding af helligsteder (uanset religion), skamfering af naturen samt dyrplageri, er ikke foreneligt med medlemskab i Aarhus Blótlaug.

2. Blodofring af almindelige slagtedyr er tilladt, hvis slagtningen sker under værdige former og i overensstemmelse med dansk veterinærlovgivning.

3. Enhver af laugets medlemmer kan fungere som blótforetter.

§ 6. Medlemskab.

1. Medlemskab af lauget er individuelt. Enhver, der ønsker det, kan blive medlem, såfremt man er indstillet på at overholde laugets vedtægter og ikke har alvorlige uoverensstemmelser med allerede indmeldte medlemmer i lauget.

Lauget kan ikke kræve, at et medlem af Aarhus Blótlaug samtidig skal være medlem i Forn Siðr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark.

2. Medlemskab ophører, når man melder sig ud af lauget skriftligt eller undlader at betale kontingent.

3. Ved overtrædelser af laugets vedtægter, nazistisk/racistisk virksomhed samt misbrug af laugets navn og logo kan

Aarhus Blótlaug suspendere et medlemskab, hvis 1/2 af medlemmerne er enige herom. Endelig eksklusion af et medlem kan kun foregå på et ordinært Ting, med 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 7. Tinget.

Tinget er laugets højeste besluttende myndighed.

Det ordinære Ting afholdes hvert år inden forårsjævndøgn.

Arbejdsgruppen fastsætter nærmere tid og sted og træffer de nødvendige praktiske forberedelser.

Alle laugets medlemmer har stemmeret og hvert medlem har 1 stemme.

Tinget er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal og træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog kræves 2/3 flertal ved vedtægtsændringer og eksklusioner, og for opløsning af lauget gælder § 10.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.

Indkaldelse til det ordinære Ting skal ske senest en måned før afholdelse.

Forslag til dagsorden skal være arbejdsgruppen i hænde senest 2 uger før Tinget.

Arbejdsgruppen skal orientere medlemmerne herom senest 1 uge før.

Ekstraordinært Ting kan indkaldes af arbejdsgruppen eller 1/3 af laugets medlemmer med mindst 14 dages og højst 6 ugers varsel.

§ 8. Arbejdsgruppen.

Lauget tegnes af en arbejdsgruppe, denne vælges på det årlige Ting og skal mindst indeholde en sekretær og en kasserer.

Det er Arbejdsgruppens opgave at forestå laugets drift og at stå for kontakt til interesserede og nye medlemmer samt intern kommunikation i lauget (telefonkæder o.a.).

Arbejdsgruppen kan udvides på Tinget efter behov med personer valgt til specifikke opgaver.

Arbejdsgruppen må ikke til udenforstående udlevere medlemslister eller oplysninger, der måtte kunne identificere enkelte medlemmer, medmindre medlemmerne er indforståede hermed.

§ 9. Økonomi.

Kontingentet fastsættes på det årlige Ting.

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

§ 10. Til beslutning om opløsning af lauget kræves mindst 4/5 af de afgivne stemmer på hver af to på hinanden følgende Ting, hvoraf det sidste skal være indkaldt udtrykkeligt med dette formål.

Ved opløsning afgør det opløsende Ting om Aarhus Blótlaugs midler og genstande skal skænkes til Forn Sidr, Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark, eller til Nationalmuseets oldtidssamling.

Vedtaget på Stiftende Ting mandag d. 21.3.2000 på Lergravgård, Rønde.
Seneste ændring foretaget på Ting d. 25. januar 2014.